Opći uvjeti poslovanja

PREAMBULA

Korištenjem usluga TRAVEMO CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, putnička agencija (nadalje u tekstu: Agencija), korisnik usluge (nadalje u tekstu: putnik), izrijekom pristaje na odredbe Općih uvjeta poslovanja Agencije (nadalje u tekstu: Uvjeti) kao obvezujuće u obvezno-pravnim odnosima između Agencije i putnika.    

Uvjeti su objavljeni i neprekidno javno dostupni na mrežnim stranicama Agencije: www.travemoclub.com, na hrvatskom jeziku i istovjetno na engleskom jeziku. Prilikom ponude za korištenje usluga Agencije i/ili pregovora o korištenju usluga Agencije, a prije početka korištenja usluge Agencije, putnicima će u ponudi Agencije biti dostupna poveznica na Uvjete i/ili će u pisanoj ponudi biti upućeni na postojanje i način pristupa Uvjetima.

Radi izbjegavanja svake dvojbe, obavijesti putnicima iz prethodnog stavka podrazumijevaju da su putnici prihvaćanjem korištenja usluga Agencije ujedno prihvatili i Uvjete kao obvezujuće, a budući su s istima prethodno bili upoznati i mogli utjecati na njihov sadržaj.        

U sporu oko značenja pojedinih odredbi Uvjeta mjerodavna je verzija na hrvatskom jeziku. 

Dodatno, Agencija će putnike kada god je to moguće uputiti na postojanje i način pristupa općim uvjetima poslovanja one turističke agencije čije usluge prodaje i/ili za koje usluge posreduje, pod pretpostavkom da naznačena turistička agencija ima opće uvjete poslovanja.    

DEFINICIJE 

Pojedini pojmovi u smislu Uvjeta imaju sljedeće značenje: 

izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći označava izvanrednu situaciju izvan kontrole one strane koja se poziva na takvu situaciju, a čije se nastupanje nije moglo ranije predvidjeti i čije se posljedice nisu mogle spriječiti, otkloniti i/ili izbjeći, a da su pritom poduzete sve razumne mjere;

nesukladnost označava neizvršenje ili nepravilno ispunjenje usluga putovanja uključenih u paket-aranžman;

repatrijacija znači povratak putnika na mjesto polazišta ili na drugo mjesto o kojem su se Agencija i putnik usuglasili. 

Svi drugi pojmovi specifični za pružanje odnosno korištenje usluga Agencije, imaju značenje sukladno najbliže povezanim propisima hrvatskog zakonodavstva, uz dopunjujuću primjenu propisa prava Europske unije kada je primjena istih izrijekom predviđena posebnim propisom hrvatskog zakonodavstva.     

MJERODAVNO PRAVO, MJERODAVAN JEZIK I RJEŠAVANJE SPOROVA 

U obvezno-pravnim odnosima između Agencije i putnika koji proizlaze iz korištenja usluga Agencije ili koji su u vezi s korištenjem usluga Agencije, mjerodavno pravo je hrvatsko pravo, uz dopunjujuću primjenu propisa prava Europske unije kada je primjena istih izrijekom predviđena posebnim propisom hrvatskog zakonodavstva, dok je mjerodavan hrvatski jezik.   

Agencija i putnik nastojati će sve eventualne nesporazume u vezi korištenja usluga Agencije rješavati sporazumno, a u slučaju da ne postignu sporazum za rješavanje svih sporova koji proizlaze iz korištenja usluga Agencije ili su s time u vezi, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.      

POVJERLJIVOST INFORMACIJA I POSLOVNA TAJNA 

Sve obavijesti, podaci, pozivi i/ili korespondencija (nadalje u tekstu: informacije), bez obzira na medij predmetne komunikacije, učinjeni između Agencije i putnika u vezi s korištenjem usluga Agencije, smatraju se tajnim podacima i predstavljaju poslovnu tajnu u smislu povezanih propisa hrvatskog zakonodavstva. Informacije se ne mogu koristiti na bilo koji drugi način osim u svrhe koje razumno proizlaze iz pružanja odnosno korištenja usluga Agencije, a bez izričitog pisanog pristanka Agencije i/ili putnika.   

Agencija je posebno dužna čuvati kao poslovnu tajnu sve što je saznala o putniku i bez njegova odobrenja, osim u zakonom propisanim slučajevima, nikome ne smije priopćiti njegovu adresu, mjesto i vrijeme putovanja, boravka, uplaćenu cijenu, kao ni imena njegovih suputnika.

Obveza čuvanja tajnosti informacija ostaje na snazi i nakon prestanka pružanja odnosno korištenja usluga Agencije. 

Ukoliko Agencija i/ili putnik povrijedi tajnost informacija, odgovara za štetu drugoj strani, ako je nastala šteta posljedica povrede obveze čuvanja tajnosti i/ili povjerljivosti informacija.  

Agencija i/ili putnik nisu odgovorni za otkrivanje i/ili korištenje informacija, isključivo pod uvjetom ako informacije jesu ili budu već poznate javnosti neovisno od radnji Agencije i/ili putnika ili se moraju otkriti na temelju zakona i/ili sukladno zahtjevu javnopravnih tijela.  

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA PUTNIKA

Putnik svoje osobne podatke daje Agenciji dobrovoljno, u onom opsegu koji je nužan radi svrhe pružanja odnosno korištenja usluga Agencije. 

Tako dostavljene osobne podatke putnika Agencija će koristiti isključivo u razumnoj vezi s pružanjem  odnosno korištenjem usluga Agencije. 

Na obradu osobnih podataka putnika primjenjuju se propisi kojima se uređuje područje zaštite osobnih podataka prema hrvatskom pravu uz dopunjujuću primjenu propisa prava Europske unije kada je primjena istih izrijekom predviđena posebnim propisom hrvatskog zakonodavstva.  

Osobne podatke putnika Agencija će čuvati sukladno vlastitom Pravilniku o zaštiti osobnih podataka.

Mrežne stranice Agencije mogu sadržavati poveznice na druge mrežne stranice. Agencija nije odgovorna za poštivanje privatnosti korisnika na takvim mrežnim stranicama pa se stoga korisnici upozoravaju na izjave o privatnosti svake mrežne stranice kojoj pristupaju.

Kolačići (eng. cookies) omogućavaju Agenciji  prikupljanje statističkih podataka o ponašanju korisnika na mrežnoj stranici Agencije (primjerično, ali ne ograničeno; na kojim dijelovima mrežne stranice se korisnici zadržavaju najduže, gdje najkraće, koji se mrežni preglednik koristi i sl.)

Kolačići su mali skup podataka poslan sa poslužitelja mrežne stranice Agencije na računalo korisnika, a služi kao anonimni identifikator. Kolačići se također koriste za lakšu navigaciju kroz mrežne stranice. Kolačići se ne koriste s ciljem pristupa korisničkim podacima ili kako bi se pratile aktivnosti korisnika nakon napuštanja mrežne stranice Agencije. 

Agencija pridržava pravo korištenja kolačića na svojoj mrežnoj stranici, no svaki korisnik može zabraniti primanje kolačića uređivanjem/promjenama postavki u svom mrežnom pregledniku.

PODNOŠENJE PRIGOVORA PUTNIKA 

Putnik ima pravo osobno podnijeti pisani prigovor Agenciji u vezi s pružanjem odnosno korištenjem usluga Agencije putem elektroničke pošte na adresu: info@travemoclub.com.

Putnik je u prigovoru dužan izričito naznačiti adresu elektroničke pošte na koje mu Agencija može potvrditi primitak prigovora i/ili poslati odgovor na prigovor. 

Ukoliko Agencija posjeduje valjan dokaz o pravodobnom slanju potvrde o primitku prigovora i/ili odgovora na prigovor putniku na naznačenu adresu iz prethodnog stavka, smatra se da je uredno ispunila svoju obvezu iz sljedećeg stavka, bez obzira što putnik bez krivnje Agencije i/ili treće osobe ne bi zaprimio predmetne potvrde o primitku prigovora i/ili odgovora na prigovor.       

Agencija u slučaju podnošenja prigovora ima obvezu bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od dana zaprimanja prigovora, putniku potvrditi primitak prigovora odnosno u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora putniku pisanim putem odgovoriti na prigovor.   

Obavijest o uvjetima i načinu izjavljivanja prigovora putnika, Agencija je dužna istaknuti na mrežnim stranicama Agencije.

Agencija je obvezna voditi i čuvati pisanu evidenciju svih prigovora putnika u roku od godine dana od dana zaprimanja svakog pojedinog prigovora putnika.

OBVEZE AGENCIJE

Agencija se obvezuje putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđene rezervacijom (programom) i za vrijeme pružanja odnosno korištenja usluga skrbiti o interesima i pravima putnika u skladu s važećim propisima hrvatskog zakonodavstva, uz dopunjujuću primjenu propisa prava Europske unije kada je primjena istih izrijekom predviđena posebnim propisom hrvatskog zakonodavstva.  

Za izvršenu uslugu Agencija će putniku kao korisniku usluge izdati račun sukladno posebnim popisima kojima se uređuje izdavanje i čuvanje računa.

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan pravodobno dostaviti Agenciji sve podatke potrebne za realizaciju usluga Agencije te pravodobno pisano obavijestiti Agenciju o svim subjektivnim i objektivnim okolnostima koje bi, stvarno i/ili potencijalno, mogle spriječiti, ugroziti  i/ili značajnije otežati redovnu realizaciju usluga Agencije po svom obujmu i/ili kvaliteti ili dovesti, stvarno ili potencijalno, do nesukladnosti (primjerično, ali ne ograničeno; specifični zdravstvenih razlozi na strani putnika, osobne preferencije putnika vezane uz ishranu poput vegetarijanstva, veganstva i sl., ograničenja vezana uz putne i druge isprave, ograničenja vezana uz postupke pred nadležnim javnopravnim tijelima države u kojima se imaju pružiti usluge, domicilne države putnika i/ili trećih država i dr.).

Ako bi zbog propusta putnika da pravodobno obavijesti Agenciju  o okolnostima iz prethodnog stavka, redovito pružanje usluga Agencije postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak, Agencija ima pravo zahtijevati da se ugovoreno pružanje usluga izmijeni ili čak i raskine na štetu putnika. 

Putnik je dužan bez iznimke, za cijelo vrijeme korištenja usluga Agencije, na javnim prostorima, tijekom prijevoza svim prijevoznim sredstvima, u ugostiteljskim, hotelskim i drugim objektima za smještaj putnika, pridržavati se javnopravnih propisa, kućnog reda, ograničenja i pravila ponašanja koja vrijede za specifične prostore i/ili ustanove (primjerice muzeje, kulturne spomenike, zaštićena prirodna područja, nacionalne parkove i dr.) te surađivati s predstavnikom Agencije u dobroj namjeri. 

U slučaju kršenja obveze iz prethodnog stavka, putnik je isključivo odgovaran za cjelokupnu tako nastalu štetu koju bi prouzročio sebi, Agenciji i/ili trećim osobama, a ukoliko bi predmetnu štetu bila dužna naknaditi Agencija ista za iznos tako naknađene štete trećim osobama ima pravo regresa od putnika, uvećano za sve povezane troškove i kamate.   

Putnici su dužni pridržavati se graničnih, viznih, carinskih i drugih javnopravnih propisa država kojima prolaze i u kojima koriste usluge Agencije. U slučaju nemogućnosti početak i/ili nastavka putovanja radi kršenja predmetnih propisa od strane putnika, sve nastale troškove i eventualnu štetu snosi isključivo putnik.

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne i putne isprave (osobne iskaznice, putovnice, vize i sl.) koje su nužne za uredno ispunjenje usluge Agencije. Nevaljane isprave, a koje imaju za posljedicu imaju odustajanje i/ili nemogućnost nastavka putovanja, ne obvezuju Agenciju, niti iz istog razloga Agencija može biti odgovorna prema putniku po bilo kojoj osnovi i/ili za isto snositi troškove prema putniku ili trećim osobama. 

Putnici su za cijelo vrijeme putovanja dužni čuvati svoje putne isprave i s njima povezanu dokumentaciju. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava ili s njima povezane dokumentacije, troškove izdavanja novih i/ili privremenih zamjenskih isprava snosi putnik.

UVJETI, SADRŽAJ I CIJENA USLUGA AGENCIJE 

Agencija će pravodobno putniku učiniti dostupnim i objaviti uvjete pružanja usluge, sadržaj glavnih obilježja usluge, cijenu usluge i s time povezane podatke (uvjete, dinamiku i način plaćanja), na hrvatskom jeziku ili na stranom jeziku (u pravilu engleski jezik) ovisno o tome na kojem jeziku nudi svoje usluge.   

Objava Agencije iz prethodnog stavka sadrži opisni pregled rezerviranog programa putovanja, datume pružanja pojedinih usluga, opis sadržaja i eventualnih uvjeta pružanja pojedinih usluga, ukupnu cijenu usluge ovisno o pripadajućim parametrima takve cijene (npr. broju putnika, razdoblju korištenja usluga i dr. ), troškovima koji nisu uključeni u ukupnu cijenu usluga i svim dodatnim troškovima koji, stvarno i/ili potencijalno, terete putnika (npr. cijene ulaznica, pristojbi i dr.), sve informacije o prijevozu, smještaju i svim povezanim ostalim uslugama (npr. prehrana i sl.), turističkim vodičima i/ili voditelju putovanja, kao i sve druge informacije ako su iste relevantne za ugovoreno pružanje odnosno korištenje usluge Agencije sukladno važećim propisima hrvatskog zakonodavstva, uz dopunjujuću primjenu propisa prava Europske unije kada je primjena istih izrijekom predviđena posebnim propisom hrvatskog zakonodavstva.          

Odredbe prethodnog stavka ne primjenjuju se na izlete te paket-aranžmane i povezane putne aranžmane koji obuhvaćaju razdoblje kraće od 24 sata, osim ako je uključeno noćenje. 

Navedene obveze Agencije u vezi s informiranjem i sadržajem usluga, obvezuju Agenciju i putnika i ne mogu se mijenjati, osim ako se Agencija i putnik o tome izričito drukčije suglase.    

U slučaju iz prethodnog stavka Agencija je dužna putniku pravodobno, na jasan i razumljiv način u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i/ili na engleskom jeziku izložiti sve eventualne izmjene u vezi sa uvjetima, sadržajem i cijenom usluga, izrijekom zatražiti od istoga suglasnost na navedene izmjene, uz naznaku važeće adrese elektroničke pošte putem koje se putnik može očitovati Agenciji i u kojem roku, a koji rok ne može biti kraći od 3 radna dana od dana kada je putnik zaprimio takvu obavijest Agencije. U slučaju da se putnik u ostavljenom roku ne očituje Agenciji, smatra se da je pristao na predložene izmjene u cijelosti.    

Agencija ugostiteljske objekte te hotelski i drugi smještaj putniku isključivo navodi prema službenoj kategorizaciji i usluga predmetnog smještaja ili objekta, a koja je za takav smještaj ili objekt na snazi u državi pružanja usluga u trenutku kada je putnik zatražio i/ili prihvatio ponudu Agencije za pružanjem usluga, a ako takve prema službene kategorizacije nema onda prema onoj kategorizaciji koja je objavljena od strane ugostiteljskog objekta ili hotelskog i drugog smještaja na njihovim poslovnim mrežnim stranicama ili koja je objavljena na drugi način. 

Standardi ugostiteljskih usluga, smještaja i drugih s time povezanih usluga su različiti ovisno o pojedinom pružatelju takvih usluga i nisu međusobno usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pisanu informaciju koju bi putnik dobio od bilo koje treće osobe i/ili putem bilo kojeg medija (društvene mreže i sl.), a ukoliko takva informacija ne bi bila u skladu s opisom sadržaja, uvjeta i cijene usluga objavljenih putniku od strane Agencije.  

POSTUPAK REZERVACIJE USLUGA AGENCIJE, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

U izostanku drugačijeg dogovora, ugovor o pružanju usluga između Agencije i putnika te rezervacija ponuđenih usluga Agencije, smatraju se zaključenima i međusobno obvezujućima najkasnije kada putnik Agenciji uplati na ime predujma iznos odnosno postotak od ukupne cijene usluge odnosno kada to u ime i za račun putnika izvrši ona turistička agencije čije usluge Agencija prodaje i/ili za koje usluge posreduje ili to izvrši Agenciji za njezin račun ona turistička agencije čije usluge Agencija prodaje i/ili za koje usluge posreduje.  

Iznos početnog predujma, povezane rokove, način  i dinamiku (raspored) uplata do iznosa pune cijene usluge uključujući poreze i, prema potrebi, sve dodatne naknade, pristojbe i ostale troškove ili, ako te troškove nije moguće u razumnoj mjeri unaprijed izračunati, naznaku vrste dodatnih troškova koje će putnik možda morati snositi, kao i financijska jamstava koja putnik treba platiti ili osigurati, Agencija će definirati i pravodobno dostaviti putniku u posebnim uvjetima putovanja. 

Za sve ono što nije navedeno u ugovoru i/ili pisanoj potvrdi ugovora o putovanju, i/ili Posebnim uvjetima putovanja, jednako pravosnažno vrijede Uvjeti.

IZMJENE CIJENA I OSTALIH UVJETA UGOVORENIH USLUGA

Agencija pridržava pravo izmjena dana i/ili sata dolaska/polaska putnika zbog izmjena reda letenja ili nastupanja drugih nepredviđenih okolnosti u svim vrstama prijevoza, kao i pravo izmjene odredišta, ruta i plana putovanja ukoliko se promjene s time povezani uvjeti putovanja (primjerično, ali ne ograničeno: promijenjen red letenja, štrajkovi povezani s prometom, uvođenje izvanrednog sigurnosnog stanja u određenoj državi, elementarne nepogode i druge izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći). 

Agencija ima pravo povećati ugovorenu cijenu usluga, uz istovjetno pravo putnika na sniženje cijene, koje su promjene u cijenama izravna posljedica promjene:

a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije; 

b) visine poreza ili naknada za ugovorene usluge putovanja, a koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama;

c) deviznih tečajeva koji su relevantni za pružanje odnosno korištenje usluga Agencija.

U slučaju sniženja cijene Agencija ima pravo od iznosa povrata koji duguje putniku oduzeti stvarno nastale administrativne troškove. 

Agencija posebno pridržava pravo naknadno zahtijevati povećanje cijene usluge razmjerno stopi inflacije izračunate na temelju podataka indeksa potrošačkih cijena Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, izračunate za razdoblje počev od dana sklapanja ugovora o putovanju kao baznog (početnog) mjeseca i trenutka kada je Agencija pošalje obavijest putniku o aktivaciji ove klauzule kao konačnog mjeseca.

Agencija posebno pridržava pravo naknadno zahtijevati razmjerno povećanje cijene usluge, a koje je povećanje isključivo posljedica naknadne promjene uvjeta i/ili cijena na strani krajnjeg pružatelja usluge (primjerično, ali ne isključivo; povećanje depozita prilikom rezervacije hotelskog smještaja). 

Na uvjete promjena cijena usluga primjenjuju se važeći propisi hrvatskog zakonodavstva, uz dopunjujuću primjenu propisa prava Europske unije kada je primjena istih izrijekom predviđena posebnim propisom hrvatskog zakonodavstva.   

Agencija ima mogućnost prije početka paket-aranžmana jednostrano izmijeniti uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, pod uvjetom da je takvo pravo Agencije izričito predviđeno ugovorom, a ako je izmjena beznačajna i kada takvo pravo Agencije nije predviđeno ugovorom. Agencija je dužna o navedenim izmjenama pravodobno obavijesti putnika. 

Ako je Agencija prije početka paket-aranžmana prisiljena znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja ugovorenih usluga i/ili ne može ispuniti posebne zahtjeve putnika koje je Agencija prethodno prihvatila i/ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, putnik može u razumnom roku: 

a) prihvatiti predloženu izmjenu ili;

b) raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora.

U slučaju iz prethodnog stavka Agencija će putniku odrediti rok i medij za dostavu obavijesti, a koji ne može biti kraći od 3 radna dana od dana kada je putnik zaprimio takvu obavijest Agencije radi pisanog očitovanja prihvaća li predloženu izmjenu/izmjene ili želi raskinuti ugovor. U slučaju da se putnik u ostavljenom roku pisano ne očituje Agenciji, istekom tog roka ugovor se smatra raskinutim.  

Ako putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, putnik može prihvatiti zamjenski paket-aranžman, po mogućnosti jednake ili više kvalitete, ako mu ga Agencija ponudi.

Ponuda povećanja cijene paket-aranžmana nije moguća kasnije od 20 dana prije početka putovanja, a ponuda izmjene ostalih uvjeta ugovora nije moguća nakon početka putovanja.

Ako izmjene ugovora o putovanju u paket-aranžmanu ili zamjenskom paket-aranžmanu imaju za posljedicu paket-aranžman niže kvalitete, putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene. Za usporedbu razine kvalitete usluge u vezi s ugostiteljskim objektima te hotelskim i drugim smještajem, relevantni su službena kategorizacija usluga predmetnog smještaja ili objekta, a koja je za takav smještaj ili objekt na snazi u državi pružanja usluga u trenutku kada je putnik zatražio i/ili prihvatio ponudu Agencije za pružanjem usluga, a ako takve prema službene kategorizacije nema onda prema onoj kategorizaciji koja je objavljena od strane ugostiteljskog objekta ili hotelskog i drugog smještaja na njihovim poslovnim mrežnim stranicama ili koja je objavljena na drugi način. 

Kod usporedbe razine kvalitete usluge u vezi s ugostiteljskim objektima te hotelskim i drugim smještajem, uzima se u obzir okolnost sezonalnosti u kretanju (porastu) cijena smještaja u razdoblju između rezervacije izvorne usluge i rezervacije alternativne putne aranžmane.      

Ako putnik raskine ugovor o putovanju u paket-aranžmanu, a ne prihvati zamjenski paket-aranžman, Agencija je dužna najkasnije u roku od 14 dana od dana kada joj je putnik izjavio raskid ugovora, vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika te mu nadoknaditi stvarno pretrpljenu štetu koju je putnik pretrpio kao rezultat nesukladnosti. 

U slučaju iz prethodnog stavka Agencija se oslobađa odgovornosti za naknadu štete putniku ako:

a) se nesukladnost može pripisati putniku;

b) se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna;

c) je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

Odgovornost Agencije za naknadu štete koja nije posljedica tjelesne ozljede ili koju Agencija nije prouzročila namjerno ili krajnjom nepažnjom, može biti ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu unaprijed ograničena na iznos do najviše trostruke ukupne cijene paket-aranžmana.

Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na Agenciju i Agencija se u odnosu na putnika na isto može pozvati. 

Naknada štete ili sniženje cijene na koje putnik ima pravo u skladu s propisima hrvatskog prava i naknada štete ili sniženje cijene na koje ima pravo u skladu s međunarodnim konvencijama i propisima prava Europske unije kada je primjena istih izrijekom predviđena posebnim propisom hrvatskog zakonodavstva, oduzimaju se jedne od drugih kako bi se izbjegla prekomjerna odšteta i/ili prekomjerno sniženje cijene.

PRAVO NA RASKID I ODUSTAJANJE OD USLUGA PUTOVANJA

Ukoliko putnik raskine ugovor o putovanju s Agencijom i/ili s onom turističkom agencijom čije usluge Agencija prodaje i/ili za koje usluge posreduje, Agencija ima pravo od putnika zahtijevati plaćanje novčane naknade za raskid ugovora. 

Naknada iz prethodnog stavka uobičajeno se određuje u slučaju raskida ugovora/otkazivanja putovanja na sljedeći način: 

a) za razdoblje 90 i više dana prije početka paket-aranžmana – bez naknade: 

b) za razdoblje između 60 dana do 90 dana prije početka paket-aranžmana – 20 % od ukupne cijene paket-aranžmana; 

c) za razdoblje između 45 dana do 60 dana prije početka paket-aranžmana – 50 % od ukupne cijene paket-aranžmana;

d) za razdoblje između 30 dana do 45 dana prije početka paket-aranžmana – 80 % od ukupne cijene paket-aranžmana; 

e) za razdoblje 29 dana i kraće prije početka paket-aranžmana odnosno u slučaju nepojavljivanja putnika – 100 % ukupne cijene paket-aranžmana. 

Neovisno o prethodno navedenom, Agencija će u posebnim uvjetima vezanima za pružanje pojedine usluge putovanja i/ili pakte-aranžmana naznačiti modalitet plaćanja novčane naknade za raskid ugovora, a koje odredbe imaju prednost u primjeni.  

Prilikom konačnog obračuna naknade koju je putnik dužan platiti, Agencija će uzeti u obzir uštede troškova koje je Agencija stvarno ostvarila u vezi s takvim raskidom ugovora i ostvarenih prihoda od pružanja iste usluge drugom (novom) korisniku.  

Putnik ima pravo raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora, samo  u slučaju izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, a koje su nastupile na odredištu ili u njegovoj neposrednoj blizini i koje znatno utječu na ispunjenje paket-aranžmana ili koje znatno utječu na dolazak/prijevoz putnika na odredište.

U slučaju iz prethodnog stavka putnik ima pravo na puni povrat svih plaćanja izvršenih za paket-aranžman, ali nema pravo na dodatnu odštetu. 

Agencija je dužna putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika umanjena za primjerenu naknadu za raskid ugovora, najkasnije u roku od 14 dana od kada joj je putnik pisano priopćio raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Agencija može pravodobno raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i/ili posebnim uvjetima putovanja ili paket-aranžman i ako Agencija o tome obavijesti putnika ne kasnije od:

a) 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju duže od šest dana;

b) 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana:

c) 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju kraće od dva dana.

Agencija može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako Agenciju u urednom izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.

Kada u prethodno navedenim slučajevima Agencija raskine ugovor, Agencija gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana i dužna je putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika najkasnije u roku od 14 dana od dana raskida ugovora. 

ODGOVORNOST ZA IZVRŠENJE USLUGA

Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima slučaja, a najkasnije u roku  od 24 sata, obavijestiti Agenciju o svakoj pojedinoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge. 

U slučaju iz prethodnog stavka na zahtjev putnika Agencija je dužna ispraviti ukazanu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluge na koju nesukladnost utječe.

Ako Agencija ne ispravi nesukladnost iz razloga navedenih u prethodnom stavku, putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje u kojem je postojala nesukladnost  (u razmjeru na koji nesukladnost utječe na ugovorenu količinu i/ili razinu usluge), osim ako se nesukladnost može pripisati putniku, kao i na naknadu stvarno pretrpljene štete.

U slučaju iz prethodnog stavka Agencija se oslobađa odgovornosti za naknadu štete putniku ako:

a) se nesukladnost može pripisati putniku;

b) se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna;

c) je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

Odgovornost Agencije za naknadu štete uslijed nesukladnosti, a koja nema za posljedicu tjelesnu ozljedu ili koju Agencija nije prouzročila namjerno ili krajnjom nepažnjom, može biti ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu unaprijed ograničena na iznos do najviše trostruke ukupne cijene paket-aranžmana.

Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete za nesukladnost koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na Agenciju i Agencija se u odnosu na putnika na isto može pozvati. 

Naknada štete ili sniženje cijene uslijed nesukladnosti na koje putnik ima pravo u skladu s propisima hrvatskog prava i naknada štete ili sniženje cijene uslijed nesukladnosti na koje ima pravo u skladu s međunarodnim konvencijama i propisima prava Europske unije kada je primjena istih izrijekom predviđena posebnim propisom hrvatskog zakonodavstva, oduzimaju se jedne od drugih kako bi se izbjegla prekomjerna odšteta i/ili prekomjerno sniženje cijene.

Ako Agencija ne ispravi nesukladnost koju je dužna ispraviti u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam te za isto zahtijevati naknadu samo nužnih troškova. Iznos nužnih troškova procjenjuje se prema uobičajenim cijenama koje vrijede u državi pružanja odnosno korištenja usluge u trenutku poduzimanja radnje kojom se ispravlja i/ili otklanja nesukladnost. Putnik nije dužan odrediti Agenciji razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je Agencija odbila ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost prema okolnostima slučaja potrebno ispraviti odmah.

Ako znatan dio usluga putovanja nije moguće pružiti, Agencija je dužna radi nastavka paket-aranžmana ponuditi putniku odgovarajuće alternativne aranžmane, po mogućnosti jednake ili više kvalitete od onih navedenih u ugovoru, bez dodatnih troškova za putnika, uključujući i u slučaju kada putniku nije pružena repatrijacija. 

Ako Agencija putniku predloži alternativni putni aranžman čija je posljedica paket-aranžman niže kvalitete od ugovorene, Agencija je dužna putniku odobriti primjereno sniženje cijene (u razmjeru u kojem alternativni putni aranžman dokazivo predstavlja aranžman niže kvalitete od ugovorenog).

Putnik može odbiti predložene alternativne putne aranžmane samo ako oni nisu objektivno usporedivi s onim što je bilo ugovoreno ili ako je odobreno sniženje cijene neprimjereno.

Za usporedbu razine kvalitete usluge u vezi s ugostiteljskim objektima te hotelskim i drugim smještajem, relevantni su službena kategorizacija usluga predmetnog smještaja ili objekta, a koja je za takav smještaj ili objekt na snazi u državi pružanja usluga u trenutku kada je putnik zatražio i/ili prihvatio ponudu Agencije za pružanjem usluga, a ako takve prema službene kategorizacije nema onda prema onoj kategorizaciji koja je objavljena od strane ugostiteljskog objekta ili hotelskog i drugog smještaja na njihovim poslovnim mrežnim stranicama ili koja je objavljena na drugi način.

Kod usporedbe razine kvalitete usluge u vezi s ugostiteljskim objektima te hotelskim i drugim smještajem, uzima se u obzir okolnost sezonalnosti u kretanju (porastu) cijena smještaja u razdoblju između rezervacije izvorne usluge i rezervacije alternativne putne aranžmane.      

Ako nesukladnost znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana u cjelini i ako Agencija nije ispravila nesukladnost u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid te zahtijevati, prema potrebi, primjereno sniženje cijene ili naknadu stvarno pretrpljene štete. 

Ako objektivno nije moguće osigurati alternativne aranžmane i/ili ako putnik odbije predložene alternativne aranžmane bez opravdanog i obrazloženog razloga, putnik ima pravo, prema potrebi, na primjereno sniženje cijene ili naknadu stvarno pretrpljene štete, bez raskidanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.

Ako paket-aranžman uključuje prijevoz putnika, Agencija je dužna u slučajevima iz prethodna dva stavka, osigurati bez nepotrebnog odgađanja repatrijaciju putnika jednakovrijednim prijevozom i bez dodatnih troškova za putnika. 

Kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati repatrijaciju putnika, Agencija je dužna snositi troškove nužnog smještaja najviše do tri noćenja po putniku, ako je moguće u jednakovrijednoj kategoriji smještaja kakva je bila ugovorena. Za usporedbu razine kvalitete usluge u vezi s ugostiteljskim objektima te hotelskim i drugim smještajem, relevantni su službena kategorizacija usluga predmetnog smještaja ili objekta, a koja je za takav smještaj ili objekt na snazi u državi pružanja usluga u trenutku kada je putnik zatražio i/ili prihvatio ponudu Agencije za pružanjem usluga, a ako takve prema službene kategorizacije nema onda prema onoj kategorizaciji koja je objavljena od strane ugostiteljskog objekta ili hotelskog i drugog smještaja na njihovim poslovnim mrežnim stranicama ili koja je objavljena na drugi način. 

Kod usporedbe razine kvalitete usluge u vezi s ugostiteljskim objektima te hotelskim i drugim smještajem, uzima se u obzir okolnost sezonalnosti u kretanju (porastu) cijena smještaja u razdoblju između rezervacije izvorne usluge i rezervacije alternativne putne aranžmane.      

Ako su izravno primjenjivim zakonodavstvom Europske unije i/ili propisima prava Europske unije kada je primjena istih izrijekom predviđena posebnim propisom hrvatskog zakonodavstva o pravima putnika koji se primjenjuju na relevantna prijevozna sredstva za repatrijaciju putnika predviđena dulja razdoblja, primjenjuju se ta razdoblja.

Ograničenje troškova nužnog smještaja iz prethodnog stavka ne primjenjuje se na osobe smanjene pokretljivosti, definirane člankom 2. točkom (a) Uredbe (EZ) br. 1107/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti u zračnom prijevozu (SL L 204, 26. 7. 2006.) te na bilo koju osobu koja ih prati, na trudnice, maloljetnike bez pratnje i na osobe kojima je potrebna posebna medicinska pomoć, pod uvjetom da je Agencija o njihovim posebnim potrebama pisano obaviještena najmanje 48 sati prije početka paket-aranžmana i da su pritom Agenciji o postojanju takvih okolnostima dostavljeni prikladni dokazi kada je isto moguće i/ili primjenjivo.

U slučaju iz prethodnog stavka Agencija je dužna snositi troškove nužnog smještaja prema objektivnim okolnostima, najkasnije do prestanka takvih izvanrednih okolnosti koje su prethodno onemogućavale repatrijaciju putnika.  

Agencija se ne može pozivati na izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći radi ograničavanja odgovornosti snošenja troškova nužnog smještaja, ako se pružatelj prijevoznih usluga ne može pozivati na takve okolnosti u skladu sa zakonodavstvom Europske unije koje se primjenjuje.

Agencija je dužna bez nepotrebnog odgađanja putniku u poteškoćama, a osobito u okolnostima kada zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći nije moguće osigurati repatrijaciju putnika, pružiti primjerenu pomoć, a posebice:

a) pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći;

b) pomaganjem putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana.

Ako je putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, Agencija ima pravo za pomoć iz prethodnog stavka putniku naplatiti razumnu naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova Agencije. Predmnijeva se obična nepažnja putnika. 

OSIGURANJE I DRUGE INFORMACIJE 

Kada je organizator usluge putovanja Agencija će ponuditi putniku odgovarajuća osiguranja i to prvenstveno upućivanjem na mogućnosti ugovaranja istih s onom turističkom agencijom čije usluge prodaje i/ili za koje usluge posreduje; osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, oštećenja i gubitka prtljage, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme puta i boravka u inozemstvu, osiguranja za slučaj otkaza putovanja te osiguranja kojim se osiguravaju troškovi pomoći i repatrijacije putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće i bolesti, te uputiti putnika da od one turističke agencije čije usluge prodaje i/ili za koje usluge posreduje može tražiti na raspolaganje informacije o sadržaju tih osiguranja te opće uvjete ugovora o osiguranju. 

Središnja kontaktna točka za administrativnu suradnju sa središnjim kontaktnim točkama drugih država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru u vezi sa zaštitom u slučaju nesolventnosti koju je dužan primijeniti organizator je: Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, e-mail: pisarnica@mints.hr , +385 1 6161 222.

Za sve konzularne informacije (primjerično, ali ne ograničeno; informacije o preporukama za putovanja, putnim ispravama, vizama, boravku stranih državljana, carinama, javnozdravstvene informacije i dr.), isključivo su mjerodavni izvori  koji su službeno objavljene od strane pojedine države na stranicama njezinih nadležnih javnopravnih tijela (u pravilu Ministarstva i/ili drugog tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti vanjski poslovi i politika).